Udruga zastupnika u osiguranju by Rob ERTwww.osiguranje.com.hr

Prva pomoć zastupnicima u osiguranju!

 

Robert Strahinić protiv (HANFA-e) podnesao Ustavnu tužbu i kaznenu prijavu protiv Darje Tirić,  službene osobe HANFA-e. više

KRATKA KRONOLOGIJA DOGAĐAJA

Nesporazum oko oglašavanja nastao 2011.g. na stranicama www.osiguranje.com.hr kojeg je jedno osiguravajuće društvo prijavilo  HANFA-i, Banner (reklama) na stranici koja se deset godina USPJEŠNO oglašavala, iako društvo Merci d.o.o. za marketing ima Ugovore sa zastupnicima istog društva, a sada je isto društvo prouzročilo miješanje HANFA-e u stvar koja uopće nije nadležna.

 

Službena osoba HANFA-e je umjesto upućivanja osiguravajućeg društva na privatno rješavanje spora ili privatnu tužbu, neovlašteno uzela stvar u svoje ruke, te je u nedostatku materijalnih dokaza vezanih uz prodaju i "objavljivanje ponuda za osiguranje", krivotvorila poslovne isprave koje nisu predmet spora, čime je obmanula Upravni Sud u Rijeci, te je širu javnost dovela u zabludu.

 • HANFA donosi protuustavno rješenje o oduzimanju licence Robertu Strahinić iz Karlovca koji nije stranka u postupku i zabranjuje rad koji nema veze sa HANFA-om, a to je marketing.

 • Službena osoba HANFA-e namjerno brka trgovačko društvo Merci d.o.o. i Roberta Strahinić kao fizičke osobe, koja nije stranka u postupku, te namjerno brka i mijenja kvalifikacije.

 • HANFA donosi brutalno rješenje Robertu Strahinić koji nije stranka u postupku, te je javno objavljen  na stranicama HANFA-e, čime je difamirala Merci d.o.o. i Roberta Strahinić, predsjednika Uprave.

 • Tek nakon donošenja protuustavnog rješenja, službena osoba HANFA-e ide na propušteno ispitivanje tvrtki o postojanju Ugovora o marketingu, iako nije meritorna.

 • Robert Strahinić, predsjenik Uprave Merci d.o.o. prije podnošenja Upravnog spora traži sporazumno rješavanje nastalog nesporazuma.

 • Službena osoba HANFA-e odbija dogovoreni sastanak sa Robertom Strahinić zbog odvjetnika u pratnji. Na upit Strahinića jeli službena osoba sama, uslijedio je odgovor; da su još dvije osobe na sastanku.

 • Robert Strahinić pravodobno podiže tužbu protiv HANFA-e na Upravnom sudu u RIjeci.

 • Zakazuje se ročište.

 • PREOKRET NA ROČIŠTU; NE VODI SE VIŠE SPOR OKO BANNERA "REKLAME" i "objavljivanja ponuda", već se tužitelj Robert Strahinić mora braniti od inkriminiranih dokumenata, koje je Darja Tirić-službena osoba HANFA-e krivotvorila i podmetnula Sudu. Na raspravnom ročištu službena osobe HANFA-e potvrđuje da Robert Strahinić i Merci d.o.o. od promjene djelatnosti nije prodao niti jednu policu osiguranja. Sud je odbacio dokaze kojima su opunomoćenici tužitelja Roberta Strahinić ukazivali na nevjerodostojnost dokumenata HANFA-e, sud nije dopustio iznositi obranu samog tužitelja, te je odbacio telekomunikacijsko vještačenje, i sve druge dokaze, u zapisniku koji su uvedeni i nalaze se u spisu, dok u PRESUDI nisu spomenuti.
  Donošenje jednostrane PRESUDE, temeljem nevjerodostojnih dokumenata.

 • Darja Tirić, službena osoba HANFA-e kazneno je prijavljena je nadležnim tijelima na (ODO ZAGREB) zbog kaznenog djela neistinitog prikazivanja neistinitog i krivotvorenog sadržaja, te je

 • Podnesena Ustavna tužba protiv protuustavnog rješenja, te zbog povrede Ustavnog prava na pošteno suđenje na Upravnom sudu u Rijeci.

 • DORH je pokrenuo istragu protiv Darje Tirić, službene osobe HANFA-e.

Više...

 

U pripremi je prijevod na francuskom jeziku u slučaju odbacivanja Ustavne tužbe, kako bi pravodobno i u što kraćem roku bila podnesena tužba Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

 • DORH je pokrenuo istragu protiv Darje Tirić, službene osobe HANFA-e.
 • DOKAZI su zaštićeni, te su dostupni samo opunomoćenicima i drugim ovlaštenim tijelima. Ovlaštenje zatražiti na merci@ka.t-com.hr
 • kratka kronolgija
 • Darja Tirić krivotvorila poslovne isprave čime je obmanula Sud te je  javnost dovela u zabludu.
 • Stvaralaštvo Roberta Strahinić 2002-2015 i borba za Ustavno zajamčeno pravo na rad
 • 01.03.2015. - osnovana je Udruga PRVA UDRUGA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU "ESICHER" na kojoj je Robert Strahinić jednoglasno izabran na mjesto Predsjednika Udruge sa mandatom u trajanju od 4 godine.
 • 27.02.2015 - obraćanje HANFA-e, HANFA traži Roberta Strahinić na uklanjanje istine koja boli sa željom da neistina službene osobe HANFA-e bude bezbolna.
 • 13.02.2015 - predsjednik vijeća Hrvatske agencije za financijske usluge (HANFA) Petar-Pierre Matek upoznat da se protiv Darje Tirić vodi kazneni postupak, danas i službeno potvrđeno na Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
 • 27.01.2015 - podnesena Ustavna tužba protiv HANFA-e

  Jenakost oružja, nepravda, pravda i pravo.Robert Strahinić, podnesao je Ustavnu tužbu protiv HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, tuženik) zbog povrede prava na pravično suđenje

  budući je Upravni sud u Rijeci neopravdano odbacio dokaze kojeg je predlagao odvjetnički tim Roberta Strahinića, te je presuda utemeljena na nezakonitim dokazima,HANFA (tuženik) je u svom postupanju povrijedio tužiteljevo pravo na pošteno suđenje i "jedankost oružja" iz čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Više...

 

Plan za 2015 godinu

Osnovati Udrugu zastupnika i posrednika u osiguranju koji će sudjelovati u stvaranju Zakona i izbora prestavnika HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijksih uluga). Nadam se da će se mnogi prepoznati sa ovakvom potrebom. Budući na lošu dosadašnju suradnju sa HANFA-om, podijeliti ću korisne savjete i iskustvo. Ako ću ovime pomoći barem jednom zastupniku u osiguranju, učiniti ću puno.

Ovaj projekt bi trebao poboljšati odnos između HANFA-e i zastupnika u osiguranju. Držim da bi HANFA, izmeđuostalog trebala biti servis zastupnicima u osiguranju.

Zaposliti minimalno jednoga pravnika ili sklopiti Ugovor sa odvjetničkim društvom koji će zastupati udrugu.

Ostvareni planovi

Robert StrahinićOsnovana je PRVA UDRUGA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU „ESICHER“ (PUZO ESICHER). Na osnivačkoj skupštini donesen je Statut, imenovana su tijela Udruge. Osnivači i članovi Udruge iz cijele Hrvatske jednoglasno su imenovali Roberta Strahinić na mjesto predsjednika Udruge.

Cilj

sklopiti partnerstvo sa HANFOM i dobru suradnju na relaciji ZASTUPNIK U OSIGURANJU -HANFA, zastupnike osloboditi grča koji ne popušta... HANFA je dužna upozoravati na nepravilnosti sa obrazloženjima, kako bi se eventulane nepravilnosti promjenile u pravilnosti.

Korisnici i članovi mogu biti isključivo zastupnici u osiguranju.

Pitanje

Ovih dana je velika kampanja za ŽIVOTNO OSIGURANJE na HRTu. Pitanje za HANFA-u, jeli HRT reklamira Croatia osiguranje ili zastupa i objavljuje ponude budući da poprilično priča o osiguranju.

 

Robert Strahinić protiv HANFA-e podnesao Ustavnu tužbu i kaznenu prijavu protiv Darje Tirić - službene osobe HANFA-e. Priopćenje o radu HANFA-e i Darji Tirić, te propustima Upravnog suda u Rijeci koju je vodilia pristrana sutkinja Daria Pugel u kojoj je donjela jednostranu odluku, možete pratiti u medijima. Podsjećam da je Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFA-u) na Upravnom sudu jako teško dobiti, jer je činjenica da država štiti državu. Robert Strahinić, predsjednik Uprave Merci d.o.o.priča o svojoj karijeri, te je na vlastiti web www.robertstrahinic.com istaknuo svoj CV. Darja Tirić - voditeljica sektora za osiguranje koja je još iz doba Direkcije za nadzor osiguravatelja, uz kaznenu prijavu i znanje Predsjednika vijeća HANFA-e, i dalje obnaša iste funkcije u HANFA-i.

Robert Strahinić contre HANFA traiter la plainte constitutionnelle et les accusations portées contre Darja Tiric - HANFA officielle . Communication sur les travaux du Tribunal administratif HANFA et Darja Tiric et omissions à Rijeka par vodilia biaisé juge Daria Pugel qui est amené décision unilatérale , vous pouvez suivre dans les médias . Je rappelle que l'Agence croate pour la supervision des services financiers ( HANFA ) la Cour administrative très difficile à obtenir en raison du fait que l'état protège le pays . Robert Strahinić , chef de la direction Merci doopriča de sa carrière , et est sur son propre www.robertstrahinic.com Web noté votre CV . Darja Tiric - Responsable du secteur pour se assurer que à partir du moment de la Direction de la surveillance des assureurs , avec des charges et de la connaissance du Président du Conseil HANFA , et effectue toujours les mêmes fonctions dans le HANFA.

 

---

Robert Strahinić contre l'Agence croate pour la supervision des services financiers (HANFA) traiter la plainte constitutionnelle et les accusations portées contre Darja Tiric, HANFA officielle.
Brève chronologie des événements

 Malentendu sur la publicité sur le site www.osiguranje.com.hr par une compagnie d'assurance rapporté HANFA, bannière (publicité) sur une page qui a été annoncé avec succès, bien que la société Merci Ltd. Marketing a des accords avec les représentants de la même entreprise, et maintenant la même société causé mélangeant HANFA la chose qui ne est pas du tout ennuyeux.
 
Le HANFA officielle est au lieu d'envoyer une compagnie d'assurance à une poursuite privée, a pris illégalement des sujets dans ses propres mains, et en l'absence de faux documents d'affaires de preuves matérielles afin de tromper la Cour.
HANFA apporte décision inconstitutionnelle sur la révocation de la licence à Robert Strahinić de Karlovac qui ne est pas partie à la procédure et interdit le travail qui n'a rien à voir avec HANFA, et ce est le marketing.
La confusion délibérée de la société Merci Ltd. et Robert Strahinić en tant qu'individus, et non pas une partie à la procédure.
Adoption solutions brutales à Robert Strahinić qui ne est pas partie à la procédure, et publiés sur le site de HANFA.
Ce ne est qu'après la prise de décisions anticonstitutionnelles, HANFA officielle va sociétés d'essais manqués de l'existence du traité sur le marketing, mais pas méritoire
Robert Strahinić, au Président du Conseil Merci Ltd. avant de déposer une poursuite administrative cherchant règlement des différends consensuelle.
Le HANFA officielle rejette un rendez-vous avec Robert Strahinić raison procureur accompagnée.
Robert Strahinić soulever en temps opportun une plainte contre HANFA devant le tribunal administratif dans la rivière.
Convoquer une audience.
Dans les audiences personnes officielles HANFA confirmé que Robert Strahinić et Merci Ltd. changements d'activités ne pas vendre une police d'assurance, vous sont rejetées preuves qui sont procurations procureur Robert Strahinić indiqué le manque de crédibilité des documents HANFA, le tribunal n'a pas permis le montant à défendre le demandeur et a rejeté les rapports de télécommunication, et toute autre preuve, sur le dossier introduit preuves et sont situés dans le fichier, alors que dans le jugement ne sont pas de la même mention.
En fin de compte, il n'a pas donné lieu LITIGE SUR BANNER «ADS», mais le procureur doit se défendre de documents compromettants.
L'adoption des jugements unilatéraux, sur la base de documents fiables.
Rapporté HANFA autorités officielles compétentes sur (ODO ZAGREB) pour le délit de fausse présentation du contenu faux et la contrefaçon, et
La plainte constitutionnelle déposée contre des solutions anticonstitutionnels, et pour violation de droits constitutionnels à un procès équitable devant la Cour administrative à Rijeka. 

Cette restriction déraisonnable de la preuve, ce est à dire la possibilité d'établir les faits pertinents en conformité avec le principe de la vérité matérielle, conduit à des inégalités des parties spécifiques dans les procédures devant les instances administratives compétentes. Le principe de «l'égalité des armes" armes est l'un des principes garantis par l'article 6 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon ce principe, toute partie à l'instance doit avoir l'égalité des chances de présenter son point de vue et aucune partie ne devrait pas être la position beaucoup plus favorable par rapport à la partie adverse. Sur l'application de ce principe à travers la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle croate écrit Sandra Markovic, conseiller constitutionnel principal.

La traduction de Google.

IMPRESSUM